Word Foundation

चिनाई यसको प्रतीकहरू

को प्रकाशमा सोच र भाग्य

हेरोल्ड वाल्डविन पर्सिभल